ಅಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…!

ಅಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆRead More…